Ty też możesz pomóc dzieciom!

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, a także opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania
 • odbyły wymagane szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą
 • uzyskały pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • Wstępna rozmowa informacyjna z pracownikami Ośrodka, wydanie stosownych formularzy do wypełnienia przez kandydatów
 • Złożenie wypełnionych formularzy i dokumentów w Sekretariacie Ośrodka
 • Wywiad z kandydatami w miejscu ich zamieszkania
 • Wstępna ocena psychologiczna kandydatów
 • Kwalifikacja kandydatów do udziału w szkoleniu przygotowującym do pełnienia funkcji rodzica zastępczego
 • Uczestnictwo przyszłych rodziców zastępczych w szkoleniu grupowym lub indywidualnym
 • Udział kandydatów w diagnozie psychologiczno-pedagogicznej
 • Kompleksowa ocena kandydatów i decyzja Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka - jeśli jest ona pozytywna - rozpoczyna się okres oczekiwania na propozycję spotkania z dzieckiem/dziećmi
 • Rozmowa kandydatów z pracownikami Ośrodka, podczas którego otrzymują pełny zakres informacji o dziecku/dzieciach
 • Końcowym momentem procesu jest postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej dla dziecka/dzieci. W trakcie i po zakończeniu procedury rodzice zastępczy mogą korzystać z pomocy i wsparcia pracowników Ośrodka
 • podanie kandydatów
 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
 • autobiografię
 • zupełny akt małżeństwa /w przypadku osób pozostających w drugim związku małżeńskim konieczna jest sentencja rozwodu
 • opinię o kandydatach (z zakładu pracy, parafii)
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na opiekę nad dzieckiem (do pobrania)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach (do pobrania)
 • zapytanie o karalność – dokument pozyskiwany przez ORPZ Rybniku
 • dokument potwierdzający wykształcenie
 • zdjęcie rodziny
 • dowód osobisty lub inny dokumentu potwierdzający tożsamość (kserokopia)