Ty też możesz pomóc dzieciom!

RYBNICKA AKADEMIA RODZINY

Współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Realizatorzy:

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny. Projekt zakłada specjalistyczne działania na rzecz rodzin biologicznych i zastępczych. W ramach projektu świadczone będą usługi wsparcia rodziny, jako pakiet kompleksowych usług społecznych skierowanych do rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społ. w tym: poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, mediacje, wsparcie prawne, działania terapeutyczne (indywidualne i grupowe), warsztaty dla rodzin i dzieci, promocja rodzicielstwa zastępczego, integracja rodzin zastępczych, organizowanie „grup wsparcia”, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka rodzinom biologicznym, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz pracy podwórkowej.

Okres realizacji: 01.09.2018 - 31.08.2020
Wysokość dofinansowania z EFS: 1 694 803,97 zł
Całkowity koszt realizacji: 1 822 369,86 zł