Ty też możesz pomóc dzieciom!Bilans ORPZ Rybnik za 2023


Bilans Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej za rok 2023 w formacje PDF


Rybnik 22 kwietnia 2024 roku.

Raport w Zakresie Pieczy Zastepczej ORPZ Rybnik 2024


Raport do pobrania w formacje PDF

Rybnik 08 marca 2024 roku.

Projekt Planu Finansowego dla ORPZ z Rybnik na 2024

Projekt Planu Finansowego Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej na rok 2024 w formacje PDF


Budzet 2024 (PDF 452KB).Rybnik 16 luty 2024 roku.

Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku – podstawowe procedury postępowania w formacie PDF
Dodatkowo dokument w postacji slajdów do przegladu.
Prosimy o zapoznanie się.
Dziekujemy


Standardy (PDF 344KB).Standardy_pokaz (PDF 1614KB).Rybnik 14 luty 2024 roku.

Bilans Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej za rok 2022

Bilans za 2022 do pobrania w formacie PDF


Bilans 2022 (PDF 5353KB).Rybnik 10 maj 2023 roku.

II Rybnicki Dzien Pomocy

10 wrzesnia 2022
godzina 14 00 - 17 00
ul. Rudzka 13


Plakat do pobrania w formacie PDF


Rybnicki Dzien Pomocy (PDF 4431KB).Rybnik 06 wrzesien 2022 roku.

Bilans Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku za rok 2021


Bilans jednostki budżetowej za rok 2021 - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczeń. Do pobrania w formacje PDF


Bilans (PDF 19638KB).Rybnik 24 maj 2022 roku.Bilans Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku za rok 2020


Bilans jednostki budżetowej za rok 2020 - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczeń. Do pobrania w formacje PDF


Bilans (PDF 2909KB).Rybnik 30 kwietnia 2021 roku.Sprawozdanie GUS


Prosimy o zapozanie się z sprawozdaniem GUS w formacje PDF


Sprawozdanie GUS (PDF 807KB).Rybnik 31 marca 2021 roku.Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid - 19 w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastepczej>


Prosimy o zapozanie się z informacjami w formacje JPG


Ustalenia spotkań dzieci z rodzicami (JPG 128KB).


Ogóla procedura w okresie pandemi Covid - 19
(JPG 157KB).


Rybnik 26 czerwiec 2020 roku.Informacja o przyznaniu Certyfikatu Jakości dla Miasta Rybnika
>

Prosimy o zapozanie się z plakatami informacyjnymi w formacje PDF


Plakat do pobrania w formacie (PDF 91KB).


Decyzja o Przyznaniu Certyfikatu Jakości
(PDF 279KB).


Zasady wykorzystania przez Laureatów Zanku Jakości (PDF 206KB).


Rybnik 5 czerwiec 2020 roku.
Informacja

Deklaracja dostepnosci serwisów internetowych Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej

Osrodek rodzinnej Pieczy Zastepczej w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.orpz.rybnik.pl Data publikacji serwisu internetowego: 31 sierpień 2018 r. Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
2. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
3. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
4. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
(np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
5. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
6. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 8 maja 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej Arkadiusz Andrzejewski
Rybnik 8 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Fnansowe O.R.P.Z. Rybnik oraz Informacje dodatkowe do Sprawozdania Finansowego 2019 Rybnik 21.04.2020
Informacja

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) od wtorku 17 marca 2020 r. do odwołania wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa Klientów w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku. Wszelkie dokumenty i wnioski do ORPZ należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub przez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu głównym. Koordynatorzy rodzin pozostają w stałym kontakcie z rodzinami zastępczymi. Rodzice mogą uzyskać informację telefonicznie na temat bieżącej sytuacji dzieci tylko i wyłącznie od koordynatorów rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE ORPZ/RAR/2019/Szkolenia
W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu „Rybnicka Akademia Rodziny” nr WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-002 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Zamawiający:

Miasto Rybnik – Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej Ul. Miejska 13B 44-200 Rybnik Tel. 32/4240435 e-mail: orpz.rybnik@op.pl

Przedmiot zamówienia: Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na przeprowadzeniu 12 jednodniowych szkoleń (1 szkolenie - 8h dydaktycznych). Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Rybnicka Akademia Rodziny” dla dwóch grup tj. pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku oraz osób pełniących rolę rodziców zastępczych (maksymalnie 16 osób w grupie).

Tematyka szkoleń:

1.Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami więzi i przywiązania (1 grupa rodzice zastępczy, 1 grupa pracownicy ORPZ).
2.Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (1 grupa rodzice zastępczy, 1 grupa pracownicy ORPZ).
3.Współpraca z rodziną biologiczna i reintegracja rodziny (1 grupa rodzice zastępczy).
4.Zagrożenia wieku dorastania – dopalacze, narkotyki – pomoc dzieciom w pieczy w prawidłowe wejście w życie dorosłe (1 grupa rodzice zastępczy, 1 grupa pracownicy ORPZ).
5.Formy pomocy dzieciom po nadużyciach seksualnych (1 grupa rodzice zastępczy, 1 grupa pracownicy ORPZ).
6.Trauma wczesnodziecięca i dysocjacja (1 grupa pracownicy ORPZ)
7.Narzędzia komunikacyjne wspierające budowanie relacji z dzieckiem (1 grupa rodzice zastępczy, 1 grupa pracownicy ORPZ).

Miejsce i termin realizacji:

Październik/listopad/grudzień 2019 r. oraz styczeń, luty, marzec kwiecień maj czerwiec 2020r.
Miejsce realizacji usługi – siedziba Centrum Usług Wsparcia Rodziny w Rybniku (budynek ORPZ).


Wymagania w stosunku do wykonawcy:

- wyższe wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne;
- doświadczenie w prowadzeniu grup szkoleniowych;
- doświadczenie w pracy z rodzinami oraz dziećmi wychowującymi się poza rodziną biologiczną;
- uprawnienia trenerskie;


Forma zatrudnienia wykonawcy:
Zakup usług szkoleniowych (umowa cywilno- prawna).


Sposób złożenia oferty:

Oferty w raz z CV (poświadczenie spełnienia wymagań w stosunku do wykonawcy)
należy składać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres e-mail: orpz.rybnik@op.pl
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miasto Rybnik – Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
ul. Miejska 13b, 44-200 Rybnik do dnia 01.10.2019 r.


Informacje dodatkowe:

1.Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2.Niniejsza procedura nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach
oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych.


Załączniki:

Orpz 2018
Formularz Ofertowy (DOC).
Konferencja - otwarcie nowej siedziby ORPZ 27.05.2019

W dniu 29.05.2019 roku odbędzie się uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Rybniku oraz Rybnickiej Akademii Rodziny. Odbędzie się również konferencja gdzie zostaną przedstawione dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu Rybnickiej Akademii Rodziny. Konferencja odbędzie się w dniu 29.05.2019 roku w Urzędzie Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2
Plan konferencji:
11.00 – rozpoczęcie konferencji Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Arkadiusz Andrzejewski
11.20 – wystąpienie Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Masłowskiego na temat rozwoju pieczy zastępczej w mieście Rybnik
12.00 – wystąpienie realizatora projektu Stowarzyszenie „17-tka” Grzegorz Głupczyk
12.15 – wystąpienie partnera projektu Stowarzyszenie „Razem” Jarosław Tarnowski
12.30 – wystąpienie partnera projektu Stowarzyszenie „Serduchowo” Artur Kosiba
12.45 – występ zespołu dziecięcego „Serduszka z Serduchowa”
13.00 – uroczyste otwarcie nowej siedziby placówki

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego filia w Rybniku oraz Rybnickiej Akademii Rodziny w Rybniku przy
ul. Miejskiej 13B zostanie poprzedzone występem zespołu dziecięcego „Serduszka z Serduchowa”.


Konferencja Prasowa Rybnik 27.05.2019

W dniu 20.05.2019 r. odbyła się konferencja prasowa na terenie nowej siedziby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku, która mieści się przy kompleksie byłego szpitala Juliusz. W konferencji uczestniczyli Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera, Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika pan Piotr Masłowski oraz dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej pan Arkadiusz Andrzejewski. Podczas spotkania pan prezydent Piotr Kuczera zaznaczył, że wyremontowany obiekt, w którym mieści się Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest częścią planu rewitalizacji całego kwartału Juliusz. Zapraszamy na stronę Miasta Rybnika www.rybnik.eu gdzie można zapoznać się ze szczegółami palu rewitalizacji obiektu Juliusz w Rybniku oraz do relacji z konferencji prasowej https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/rodzinne-wnetrza-w-dawnym-szpitalu/Sprawozdanie Fnansowe O.R.P.Z. Rybnik 02.05.2019 oraz Informacje dodatkowe do Sprawozdania Finansowego 2018 Rybnik 11.03.2020


Konferencja "Ochrona dziecka przed krzywdzeniem" 20.09.2018

Uprzejmie informujemy, że 20 września 2018 roku w godz. 8.45- 14.30 odbędzie się Regionalna Konferencja „Ochrona dziecka przed krzywdzeniem”, której organizatorem jest Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych „Serduchowo” i Stowarzyszeniem In Tempore. Przedsięwzięcie objęte jest honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Rybnika, Marszałka Województwa Śląskiego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Celem niniejszej inicjatywy jest podniesienie świadomości na temat przemocy względem dziecka, profilaktyki krzywdzenia, a także różnych form pomocy dzieciom. Konferencja kierowana jest dla przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, pieczy zastępczej, pracowników oświaty, sądów i środowisk medycznych. Szczegółowy program konferencji został udostępniony na naszej stronie.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie Formularzu Zgłoszenia i wysłanie go na adres:
orpz.konferencja@op.pl
Przy rekrutacji uwzględniana będzie kolejność zgłoszeń uczestników.


Organizatorzy Konferencji "Ochrona dziecka przed krzywdzeniem" informują, że rekrutacja została zakończona.
Dziękujemy za ogromne zainteresowanie udziałem w niniejszym wydarzeniu.


Piknik Rodzin Zastępczych 2017

Piknik pod nazwą „Bajkowa Kraina” odbył się w Parku Górnika przy Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach 28 maja 2017 roku. W tym roku święto rodzin zastępczych został połączony z promocją rodzicielstwa adopcyjnego i integracją z lokalnym środowiskiem. Współorganizatorami wydarzenia...
...oprócz Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku, byli także: Dom Kultury w Chwałowicach, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Serduchowo”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku i Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Rybniku.
Plan tegorocznej imprezy był pełen niespodzianek, gier i zabaw dla dzieci i towarzyszących im dorosłych. Wiele emocji wzbudził Pokaz Talent Show, w ramach którego dzieci prezentowały swoje umiejętności i pasje, między innymi: umiejętności wokalne, recytatorskie, czy taneczne. Wszyscy uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli musical „Królewna Śnieżka” przygotowany przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Serduchowo”. Zainteresowaniem cieszyły się również inne atrakcje: malowanie twarzy, salon fryzur, „bajkowe namioty”, możliwość korzystania z zamku i zjeżdżalni dmuchanej, a także ewolucji na trampolinie. Starsi chętnie wzięli udział w rozgrywkach piłki siatkowej. Najwięcej radości wzbudził konkurs rodzinny „Spacer po Bajkach” połączony z konkurencjami sprawnościowymi. Uczestnicy (zwłaszcza rodzice) opuszczali piknik zmęczeni, ale z głowami pełnymi wrażeń i uśmiechem na twarzy.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym przedsięwzięciu, a także osobom i rybnickim firmom, które przyczyniły się do uczynienia naszego przedsięwzięcia obfitego w atrakcje i nagrody.
Podziękowania składamy na ręce Prezydenta Miasta Rybnika Pana Piotra Kuczery, Zastępcy Prezydenta Pana Piotra Masłowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jana Mury, Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Krystyny Walach, Radnego Rady Miasta Pana Andrzeja Wojaczka, Przewodniczącej Rady Dzielnicy Chwałowice Pani Joanny Cicheckiej. W tym roku finansowo i rzeczowo wspierały nas firmy: Bank Credit Agricole, Ice Group”, „Lubar”, „Rak and Roll”, „Bajowe Pięterko”, Restauracja „Hajda”, „McDonalds”, „Laser Hause”, MOSiR Rybnik, Mieszko S.A., Atelier Urody „Piękną być”, P.P.H.U. „Wanda”, Pink Bowling & Club, Nazar Kebab, Pizza Hut, „Kobest”, „Krzysztof Mikoda”, Salon Urody Respiro, „Kartofelek”, Artystyczna Pracownia Krawiecka „GRYZINITKA”, Studio Fryzur Trend Line, Elanie Cafe, Studio Foto Art, Marieta Wodecka – Fotografia, Woj–As, Tu i Teraz Burger&Cake, „Pomysłowo”, Zakład fryzjerski Rydzewska Marianna, F.H.U Gajoch Styl, KAstudio, PIXEL STUDIO FOTO –VIDEO, „Cynamonka”, Bar Wegetariański „MASALA”, ZPHU Piotr Olszar Radlin, Custom Colours. Nasz sponsor medialny: RADIO 90

Uczestnicy spotkania kolędowego

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania kolędowego, które odbyło się 13 stycznia 2017 roku w Bazylice Świętego Antoniego w Rybniku. Szczególnie serdeczne podziękowania składamy wolontariuszce Dominice Karlak, która była pomysłodawczynią i organizatorką kolędowania, Państwu Agacie i Mariuszowi...
Piechaczek z dziećmi, którzy poprowadzili spotkanie, a także zespołowi Galileo, który wsparł głosy dzieci i dorosłych grą na instrumentach. Pomimo chłodnej aury na zewnątrz i wewnątrz Bazyliki atmosfera naszego spotkania była gorąca. Mamy nadzieję, że spotkanie kolędowe stanie się nową tradycją w integracji rodzin zastępczych miasta Rybnika.

Piknik Rodzin Zastępczych 2016

W sobotę 4 czerwca 2016r. odbył się kolejny Piknik Rodzin Zastępczych. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku, Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym Filia w Rybniku i Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych „Serduchowo” dołożył starań...
...by program imprezy był atrakcyjny nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Rozpoczęliśmy tradycyjnie polową mszą świętą. Po uroczystym rozpoczęciu przeprowadzonym przez wiceprezydenta Piotra Masłowskiego, głos zabrali wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Andrzej Wojaczek w towarzystwie przedstawicielek Rady Miasta paniami Krystyną Wałach i Marią Polaniecką – Nabagło, a także zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku pani Halina Szymańska. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Rady Dzielnicy Golejów i jednostek organizacyjnych miasta Rybnik. Piknik rozpoczęło rozbicie przez dzieci cukierkowej piniaty. „Deszcz cukierków” zaczarował niebo i do końca dnia dopisywała nam piękna, słoneczna pogoda. Ogromną atrakcją dla dzieci był teatr „Czerwony Kapturek”, którego aktorami byli rodzice zastępczy. Gdy dzieci uczestniczyły w różnorodnych grach i zabawach prowadzonych przez pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej i współpracujących z nami wolontariuszy, dorośli wymieniali się doświadczeniami przy kawie i ciastku. Ogromną atrakcją był, jak co roku, pokaz rybnickich strażaków, ale także stanowisko ratowników medycznych. Gry, konkursy z nagrodami i zabawy integracyjne towarzyszyły nam przez całe popołudnie. Dzieci chętnie korzystały z możliwości zabawy na kilkumetrowej zjeżdżalni. Na koniec środowisko rodzin zastępczych zjednoczyło się przy ognisku, gdzie przy pieczeniu apetycznej kiełbasy żartom i śmiechom nie było końca. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wsparli naszą uroczystość nagrodami rzeczowymi, dofinansowaniem do nagród i poczęstunku.
Podziękowania kierujemy do firm:
„Cukiernia u Janusza”, „Cukierni Król”, Pizzerni „Da Grasso”, „Mc Donalds”, „Czarna Owca”, „SPHINX” „Tesco”, „Cinema City”, „EDF”, „Kręgielni PINK”, „Laser Hause”, Park Linowy „Leśna Przygoda” z Radlina, „Dżungla”, „Bajkowe Pieterko”, księgarni „Sowa”, F.H. „Kubuś”, „Custom Colours” i Z.P.U.H. Piotr Olszar.

Szkolenie dla kandydatów

W dniu 20 stycznia 2016 roku rozpocznie się szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zstępczej. Szkolenie odbywać się będzie w sali szkoleniowej w Rybniku, ul. Barbary 22 i potrwa 12 tygodni, a poprowadzą je pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku.


Zapraszamy kandydatów

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku serdecznie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane wolontariatem na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wolontariuszem może zostać każdy. Wiek nie ma tu dużego znaczenia. Każdy z nas ma umiejętności, które mogą...
...komuś pomóc lub sprawić przyjemność. Jeżeli czujesz w sercu chęć pomocy dzieciom potrzebującym, masz trochę wolnego czasu i chcesz go poświęcić dla innych - dołącz do grona wolontariuszy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego. Koordynatorzy: Anna Ojczyk, Agnieszka Makowiecka

Szkolenie doskonalące dla rodzin zawodowych

W dniu 22 października 2015r. w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej odbyło się szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych prowadzone przez fizjoterapeutę Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Rybniku panią Marzenę Kopiec. Tematyka szkolenia obejmowała wiedzę z zakresu wczesnej...
...diagnostyki i wspomagania rozwoju dziecka, w tym rozpoznawania zaburzeń rozwojowych, interwencji, jako kompleksowej wielospecjalistycznej pomocy dziecku niepełnosprawnemu. Za profesjonalne, a jednocześnie przystępne przedstawienie powyższych zagadnień serdecznie dziękujemy.

Wyróżnienie

W ramach przedsięwzięcia realizowanego z programu Obywatele dla Demokracji, przy współpracy z komisją ekspertów oraz Związkiem Powiatów Polskich i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, wyróżnienie zostały instytucje i powiaty...
...które dokładają starań, aby rozwijać rodzinną opiekę zastępczą i prawidłowo realizują zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wyróżnienia przyznano na podstawie analizy ilościowej danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, analizy danych przekazanych przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz weryfikacji jakościowej tych danych. Wyróżnienia wręczone zostały na Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 9 czerwca br. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

Piknik Rodzin Zastępczych 2015

W dniu 30. 05.2015r. odbył się piknik dla rodzin zastępczych. Organizatorami są Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku i Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa "My Dzieciom".


Koncert charytatywny

W czwartek 21 maja 2015r.w "Zakątku pod Teatrem" odbył się koncert Charytatywny na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Koncert był inicjatywą wolontariuszek z grupy "CZUJNI" funkcjonującej w ramach projektu KORBA. Główną pomysłodawczynią i organizatorką była Dominika Karlak, na której ręce składamy serdeczne podziekowania za perfekcyny muzycznie wieczór.


Rodzina pilnie poszukiwana

Pod takim hasłem rozpoczęła sie w Rybniku promocja rodzicielstwa zastępczego. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku zaprasza do kontaktu osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej dzieciom opuszczonym, zaniedbanym, pozbawionym opieki swoich rodziców.